Menu

Mediation information

Wat is mediation?

Bij mediation gaat u op zoek naar een oplossing van een conflict en naar herstel van verstoorde verhoudingen. Dit proces wordt begeleid door een mediator.

Wat doet de mediator?

De mediator begeleidt het proces en de communicatie. Hij zorgt ervoor dat er naar elkaar wordt geluisterd en dat er balans blijft in de gesprekken. De mediator is niet degene die adviezen geeft of oplossingen aandraagt. Wel richt hij het proces zo in dat het optimaal bijdraagt aan de doelen die bereikt moeten worden.

Hoe begint mediation?

Als de mediator de email-adressen heeft van de gesprekspartners zal hij hen uitnodigen voor een eerste sessie. Soms is er eerst een intake. Een andere keer begint mediation met alle partijen aan tafel. De mediator kan besluiten om tijdens het proces een zogenaamde caucus in te lassen: een gesprek met iedere partij afzonderlijk.  Aan het begin van de eerste gezamenlijke bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst getekend. Vervolgens zal de mediator vragen wat voor de deelnemers een goed resultaat zou zijn. Daarna ontwikkelt zich het mediationgesprek.

Wat is een mediationovereenkomst?

Een gecertificeerd mediator, aangesloten bij NfM, is verplicht om de mediation te starten met de ondertekening van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst worden belangrijke zaken geregeld, zoals vertrouwelijkheid, commitment en vrijwilligheid. Vertrouwelijkheid; alles wat besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht. Dat geldt ook voor gespreksverslagen. Commitment: u bent bereid zich in te spannen om tot een resultaat te komen. Vrijwilligheid: u kunt om welke reden dan ook stoppen met de mediation.

Hoe eindigt mediation?

Een geslaagde mediation eindigt met een gezamenlijke verklaring, een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie staat op mfnregister.nl. Voor vragen kunt u ook mailen naar info@sdpadvies.nl